Russ Miles Kim Hamilton photo

کتابهای: Russ Miles Kim Hamilton

Search Result: - 1


Russ Miles Kim Hamilton photo

Learning UML 2.0
Author: Russ Miles Kim Hamilton
Pages: 409
از سال ۱۹۹۷ که با معرفی رسمی این طرح همراه بود تا به امروز، UML نقش انکارناپذیری در توسعه نرم افزار ها داشته است به طوری که امروزه تمامی نرم افزار های توسعه یافته در دنیای متن باز ، استاندارد و اختصاصی از UML پشتیبانی می کنند...
 
دوره های UML

 2021-08-05 00:14:50 |  662 | Naser