Martin Fowler photo

کتابهای: Martin Fowler

Search Result: - 1


Martin Fowler photo

UML Distilled
Author: Martin Fowler
Pages: 179
UML یک زبان مدل سازی اشیاء موجود در فرایند ساخت نرم افزار است . از این زبان برای نمایش ساده اشیاه ، کلاس‌ها ، فعالیت‌ها و actor استفاده میشود . در این کتاب حدود 99 درصد موارد مورد استفاده در این زبان را فرا خواهید گرفت این کتاب با وجود حجم کم اما بسیار مفید است …
دوره های UML

 2021-08-05 16:01:08 |  705 | Naser