UML Distilled

Downloadbook UML Distilled
Author: Martin Fowler
Pages: 179
Category: Computers & Internet, Programming, Databases,

UML یک زبان مدل سازی اشیاء موجود در فرایند ساخت نرم افزار است . از این زبان برای نمایش ساده اشیاه ، کلاس‌ها ، فعالیت‌ها و actor استفاده میشود . در این کتاب حدود 99 درصد موارد مورد استفاده در این زبان را فرا خواهید گرفت این کتاب با وجود حجم کم اما بسیار مفید است …
دوره های UML
Downloaddownload
Size :0.00P