هاتوری هانزو photo

کتابهای: هاتوری هانزو

تعداد نتیجه: - 2


هاتوری هانزو photo

مبانی شبکه
نویسنده: هاتوری هانزو
صفحات: 64
برخی عناوین کتاب:
آشنایی با شبکه
شناخت پروتکل ها و استانداردهای شبکه
شناخت سخت افزار شبکه
شناخت سیستم عامل های شبکه

 2019-11-13 06:26:29 |  26 | Naser

هاتوری هانزو photo

مبانی شبکه
نویسنده: هاتوری هانزو
صفحات: 61

 2019-10-30 09:47:35 |  6 | Naser