احمد خلیلی photo

کتابهای: احمد خلیلی

تعداد نتیجه: - 1


احمد خلیلی photo

آموزش راه اندازی شبکه محلی
نویسنده: احمد خلیلی
صفحات: 19
برخی عناوین کتاب:
انواع شبکه
تجهیزات مورد استفاده در شبکه
آماده کردن کابل برای اتصال
رنگ بندی کابل شبکه
پیکربندی تجهیزات
تنظیمات پروتکل TCP/IP
تنظیمات نام کامپیوتر و گروه کاری
به اشتراک گذاری منابع
اشتراک گذاری چاپگر و اینترنت

 2021-08-05 16:07:48 |  445 | Naser