لیلا رحیمی میر آقایی photo

کتابهای: لیلا رحیمی میر آقایی

تعداد نتیجه: - 1


لیلا رحیمی میر آقایی photo

آموزش پایگاه داده Oracle به زبان فارسی
نویسنده: لیلا رحیمی میر آقایی
صفحات: 82
معرفی پایگاه داده
Relation
زبان SQL
Instance دیتابیس
j SQl
دوره مقدماتی اوراکل
دوره مقدماتی اوراکل

 2020-09-30 13:29:53 |  312 | Naser