لیلا رحیمی میر آقایی photo

کتابهای: لیلا رحیمی میر آقایی

تعداد نتیجه: - 1


لیلا رحیمی میر آقایی photo

آموزش پایگاه داده Oracle به زبان فارسی
نویسنده: لیلا رحیمی میر آقایی
صفحات: 82
معرفی پایگاه داده
Relation
زبان SQL
Instance دیتابیس
j SQl
دوره مقدماتی اوراکل
دوره مقدماتی اوراکل

 2021-08-05 15:33:54 |  530 | Naser