هربرت شیلد photo

کتابهای: هربرت شیلد

تعداد نتیجه: - 1


هربرت شیلد photo

مرجع کامل برنامه نویسی با C# 4.0
نویسنده: هربرت شیلد
صفحات: 976
Herbert Schildt به عنوان یکی از نویسندگان کتابهای پرفروش، مرجع برنامه نویسی کلاسیک خود را جهت پوشش C# 4.0 که زبانی قدرتمند و پر از امکانات می‌باشد، توسعه داده و بروزرسانی کرده است. در این کتاب هزاران مثال به همراه نکات درونی و توضیحات دقیق پیرامون امکانات جدید ارائه شده است. این مرجع جزئیات مفصل و عمیقی پیرامون همه جنبه‌های #C مانند کلمات کلیدی، نحو و ساختار کدنویسی و کتابخانه‌های اصلی ارائه می‌کندC# 4.0 The Complete Reference

 2021-08-04 06:22:12 |  379 | Naser