میثم پاسداری هریس(کد سیتی) photo

کتابهای: میثم پاسداری هریس(کد سیتی)

تعداد نتیجه: - 1


میثم پاسداری هریس(کد سیتی) photo

آموزش Linq To Sql در سی شارپ #C به زبان فارسی
نویسنده: میثم پاسداری هریس(کد سیتی)
صفحات: 15
دوره آموزش تکنولوژی دسترسی به داده ها LINQ EF ADO-NET

 2021-04-22 23:46:53 |  301 | Naser