انتشارات لیمویی photo

کتابهای: انتشارات لیمویی

تعداد نتیجه: - 1


انتشارات لیمویی photo

آشنایی با مفهوم UML
نویسنده: انتشارات لیمویی
صفحات: 20
زبان مدل های متحد زبانی برای معین کردن، به تصویر کشیدن، ساختن و مستند کردن سیستم های نرم افزاری ،سیستم های تجاری و سایر سیستم های غیر نرم افزاری است. UML برای نشان دادن یک همکاری عالی مهندسی علمی که موفقیت آنها در مدل های سیستم های بزرگ و کامل ثابت شده است می باشد.
آموزش UML

 2021-08-05 16:03:54 |  437 | Naser